Her får du…

fokus og disci­plinstærkt kam­me­rat­skabindi­vi­duel hold­træningstyr­ke og flek­si­bi­li­tet

I Aar­hus Kara­te­klub træ­ner vi Goju-Ryu-kara­te, tra­di­tio­nel japansk kara­te fra ø‑gruppen Oki­na­wa. Kara­te bety­der tom hånd og hen­vi­ser til at kun­ne for­sva­re sig selv uden brug af våben. Det er effek­tivt selv­forsvar, men også en kamp­kunst, der styr­ker krop­pen og sin­det.

Her får du

Fokus og disci­plinStærkt kam­me­rat­skabIndi­vi­duel hold­træningStyr­ke og flek­si­bi­li­tet

I Aar­hus Kara­te­klub træ­ner vi Goju-Ryu-kara­te, tra­di­tio­nel japansk kara­te fra ø‑gruppen Oki­na­wa. Kara­te bety­der tom hånd og hen­vi­ser til at kun­ne for­sva­re sig selv uden brug af våben. Det er effek­tivt selv­forsvar, men også en kamp­kunst, der styr­ker krop­pen og sin­det.

Træ­nin­gen

Træ­ning for krop og men­talt fokus, kara­te for alle, børn og kara­te, instruk­tører

Prak­tisk

Interes­seret i at star­te? Se træ­nings­tider, find vej, bliv med­lem og mere prak­tisk

Goju-Ryu

Opdag vores stil­art, Goju-Ryu, dens oprind­else, udvik­ling, tek­nik og filo­so­fi

Kon­takt

Har du et spørgs­mål, så kon­takt os eller mød op. Se bestyr­elses­med­lem­mer