Goju-Ryu

Goju-Ryu

Goju-Ryus oprind­else

Okinawa er en ø‑gruppe, der ligger mellem Kina og Japan, hvor det vi i dag kender som karate, har sin oprindelse
Oki­na­wa-øer­ne mel­lem Kina og de japan­ske hove­d­ø­er

Den Kara­te stil­art, vi træ­ner hed­der Oki­na­wa Goju-Ryu. Oki­na­wa er en ø‑gruppe, der lig­ger mel­lem Kina og Japan, hvor det vi i dag ken­der som kara­te, har sin oprind­else. Oki­na­wa er også kendt som Ryu Kyu-øer­ne og hører i dag under Japan, men var engang et selv­stæn­digt rige.

Goju-Ryu bety­der ’den hår­de og blø­de stil’. Vi ind­sæt­ter Oki­na­wa i nav­net for at indi­ke­re, at der er tale om en af de oprin­de­li­ge kara­te stilar­ter her­fra.

På Oki­na­wa fin­des fle­re kara­te-stilar­ter, dog er der nok fle­re lig­he­der end for­skel­le mel­lem dem. Kara­te bety­der, som man­ge måske ved, tom hånd. Hvad man­ge ikke ved er, at kara­te først blev intro­du­ce­ret til de japan­ske hove­d­ø­er i 1922.

På davæ­ren­de tids­punkt hav­de kara­te været prak­ti­se­ret på Oki­na­wa i århund­re­der. På hove­d­ø­er­ne under­gik kara­ten en for­vand­ling til pri­mært at være ret­tet mod kon­kur­ren­ce og nye moder­ne stilar­ter opstod. På Oki­na­wa ske­te også en udvik­ling, men de oprin­de­li­ge tek­nik­ker og træ­nings­me­to­der blev holdt i hævd og videre­ført.

På Okinawa findes flere karate-stilarter. Goju-Ryu skrevet med skrifttegn
Goju-Ryu
Karate har udviklet sig på Okinawa til sin egen kampkunst, men har rødder til kinesisk kampkunst
Kan­ryo Higa­on­na Sen­sei

Oki­na­wa Goju-Ryu kan der­for karak­te­ri­se­res som tra­di­tio­nel kara­te. I Aar­hus Kara­te­klub føl­ger vi såle­des en læring og filo­so­fi, som har været prak­ti­se­ret gen­nem man­ge gene­ra­tio­ner. I Goju-Ryus til­fæl­de, snart hund­re­de år og man­ge ele­men­ter af træ­nin­gen i end­nu læn­ge­re tid.

Kara­te har udvik­let sig på Oki­na­wa til sin egen kampkunst, men har rød­der til kine­sisk kampkunst, da en han­dels- og kul­tur­ud­veks­ling mel­lem Kina og Oki­na­wa har eksi­ste­rer i århund­re­der. Goju-Ryu er ingen und­ta­gel­se, da stilar­ten har rød­der til­ba­ge til Fuki­en-provin­sen i det syd­li­ge Kina. Det er der­fra, de fær­dig­he­der som den kine­si­ske mester Ryu Ryu Ko under­vi­ste i, blev ført til Oki­na­wa sidst i 1880’erne af den berøm­te oki­nawi­ske mester Kan­ryo Higa­on­na Sen­sei.

Efter hjem­kom­sten til Oki­na­wa blev Kan­ryo Sen­sei kendt for sine fær­dig­he­der i kampkunst, han fort­sat­te med at per­fek­tio­ne­re sin kara­te eller Te, der bety­der ’hånd’, der blev kendt som Naha-te. Naha var en af de vig­tig­ste byer på Oki­na­wa. Kan­ryo Sen­sei begynd­te her­ef­ter at under­vi­se i sine fær­dig­he­der til nog­le få udvalg­te ele­ver.

Der var man­ge, der vil­le træ­ne under Kan­ryo Sen­sei, men de fle­ste for­svandt igen på grund af den hår­de træ­ning, han udsat­te hans ele­ver for. Blandt de der blev, var Cho­jun Miy­agi Sen­sei. Han træ­ne­de under Kan­ryo Sen­sei i 15 år til den­nes død i 1915.

Chojun Miyagi Sensei
Cho­jun Miy­agi Sen­sei

Goju-Ryus udvik­ling

Cho­jun Miy­agi Sen­sei, udvik­le­de sin kara­te fra den lær­dom han fik fra Kan­ryo Sen­sei og andre stu­di­er i kampkunst. I 1930 navn­gav han sin kara­te stil Goju-Ryu. Miy­agi Sen­seis evner i kampkunst var legen­da­ri­ske og han træ­ne­de altid intenst.

Det­te var muligt for ham at dedi­ke­re sit liv totalt til stu­di­et i kampkunst, for­di han var af en vel­ha­ven­de fami­lie. Han fik til­nav­net Bus­hi, som på Oki­na­wa kun gives til en der har opnå­et den san­de for­stå­el­se for kampkunst i tek­nik, ånd og karak­ter.

En ung Chojun Miyagi Sensei (venstre) og Kyoda Juhatsu Sensei, begge elever af Kanryo Sensei
En ung Cho­jun Miy­agi Sen­sei (ven­stre) og Kyo­da Juhatsu Sen­sei, beg­ge ele­ver af Kan­ryo Sen­sei
Ung Chojun Miyagi Spark

Miy­agi Sen­sei hav­de gen­nem tiden man­ge ele­ver, men anden ver­denskrig var en barsk tid for Oki­na­wa og hans mest til­tro­e­de elev Jin´an Shin­zan­to blev dræbt. Efter kri­gen hand­le­de det om over­le­vel­se, og ingen af Miy­agi Sen­seis ældre ele­ver træ­ne­de i den peri­o­de.

Bekym­ret for at syste­met skul­le gå tabt, star­te­de Miy­agi Sen­sei med at under­vi­se nog­le få nye ele­ver i sit hjem. Kun en blev til­ba­ge, og efter at have set den unge mand yder­li­ge­re an og testet hans tål­mo­dig­hed, beslut­te­de Miy­agi Sen­sei at vide­re­gi­ve hele sin kun­nen og essen­sen i Goju-Ryu-kara­te til sin elev.

An´ichi Miy­agi Sen­sei modt­og hele syste­met og den sid­ste lære direk­te fra Cho­jun Sen­sei og stod nu med ansva­ret for at vide­re­gi­ve, hvad han hav­de lært. Under­vis­nin­gen fort­sat­te i gård­ha­ven og en af Miy­agi Sen­sei seni­or-ele­ver, Eii­chi Miy­a­za­to, blev leder af dojo´en.

Fle­re ele­ver kom til, og i 1955 ankom en ung mand til dojo´en og begynd­te at træ­ne under An´ichi Sen­sei. De udvik­le­de et tæt bånd som mester og elev, der holdt de næste fem årti­er. Den unge man var Morio Higa­on­na Sen­sei, der er grund­læg­ger af vores orga­ni­sa­tion, IOG­KF. i 1979.

An´ichi Miyagi Sensei modtog hele systemet og den sidste lære direkte fra Chojun Sensei
I 2013 udnævnte den japanske regering Morio Higaonna Sensei som en levende kulturskat grundet hans viden, evner og bestræbelser for bevaringen af den originale Okinawa Goju-Ryu-karate

Morio Higa­on­na Sen­sei blev til­delt 10. dan af hans lærer­me­ster An´ichi Miy­agi Sen­sei i 2007. An´ichi Miy­agi Sen­sei gik desvær­re bort i 2009 i en alder af 78 år. Han leve­de sit liv stil­le og ydmygt, men for­må­e­de at vide­re­gi­ve essen­sen af Goju-Ryu til Morio Higa­on­na Sen­sei. Den­ne arv givet vide­re fra mester til elev deles i dag af titu­sind­vis af men­ne­sker over hele ver­den gen­nem IOG­KF og Morio Higa­on­na Sen­sei.

I 2013 udnævn­te den japan­ske rege­ring Morio Higa­on­na Sen­sei som en leven­de kul­turskat grun­det hans viden, evner og bestræ­bel­ser for beva­rin­gen af den ori­gi­na­le Oki­na­wa Goju-Ryu-kara­te.