Prak­tisk

Prak­tisk

Find vej

Aarhus Karateklub holder til i Fjordsgades Forenings- og Fritidshus

Aar­hus Kara­te­klub hol­der til i:

Fjord­s­ga­des For­e­nings- og Fri­tids­hus

N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aar­hus C

 

Find os i Gym­na­stiksal 1 (kampsports­hal­len)

Indgang til træningsal

Træ­nings­tider

DAG TID HOLD
TIRS­DAG 17:30–18:15 Alle børn
18:15–19:15 Alle voks­ne
Børn 5. kyu og op
19:15–20:00 Voks­ne 5. kyu og op
TORS­DAG 17:30–18:15 Alle børn
18:15–19:15 Alle voks­ne
Børn 5. kyu og op
19:15–20:00 Voks­ne 5. kyu og op
LØR­DAG 10:00–12.00 Selv­træ­ning
Tema­træ­ning (efter ske­ma)

Interes­seret i at star­te?

Kom frit prøv om kara­te er noget for dig. Træ­nin­gen er for alle aldre og til­pas­ses dit niveau, så alle kan være med.

Har du spørgs­mål ved­rø­ren­de træ­nin­gen er du altid vel­kom­men til at kon­tak­te vores che­fin­struk­tør, Sarah Johan­ne Gade Clau­sen, se kon­takt­si­den.

Du kan også duk­ke op til træ­nin­gen og få en snak med vores instruk­tører og ele­ver for at høre om det at dyr­ke kara­te i Aar­hus Kara­te­klub.

Som vok­sen kan man star­te når som helst. På bør­ne­hol­det kan man star­te i peri­o­der­ne fra som­mer­fe­ri­en og frem til efter­års­fe­ri­en samt fra nytår og frem til påske­fe­ri­en.

Kom frit prøv om karate er noget for dig. Træningen er for alle aldre og tilpasses dit niveau, så alle kan være med

Kon­tin­gent

Børn 750
Voks­ne 1100
Stu­de­ren­de 800

Kon­tin­gen­tet beta­les pr. sæson, der er af seks måne­ders varig­hed og opkræ­ves nor­malt i febru­ar (for janu­ar-juni sæso­nen) og i august (for juli-decem­ber sæso­nen).

Kon­tin­gen­tet bli­ver opkræ­vet gen­nem vores med­lem­s­sy­stem Holdsport som du mod­ta­ger et login til, når du ind­mel­des i klub­ben.

Hvis du er enlig for­sør­ger og har børn under 18, så kan du få for­ment­lig få et fri­tids­pas af Aar­hus Kom­mu­ne, der kan beta­le for fri­tidsak­ti­vi­te­ter for dit barn op til kr. 1.000 pr. år.

Kara­ted­ragt og udstyr

Kara­ted­ragt og udstyr kan bestil­les ved at sen­de en mail til Aar­hus Kara­te­klubs næst­for­mand, Kim Jen­sen, klik på iko­net her­un­der.

Skriv helt tyde­ligt, hvad du ønsker.

Så vil du høre nær­me­re fra Kim om, hvor­dan beta­lin­gen skal fore­gå.

Klik knap­pen her­un­der for at se hvad, der kan bestil­les gen­nem os. Har I spørgs­mål så tag fat I os til træ­ning, eller send en mail.

Karateudstyr

Klub­tøj

Du kan købe en masse flot tøj med vores logo og andet spændende printet på

Du kan købe en mas­se flot tøj med vores logo og andet spæn­den­de prin­tet på. Det sker via vores med­lem­s­sy­stem, som du får login til, når du bli­ver ind­meldt i klub­ben. Klik på knap­pen for at bli­ve sendt til webs­hop­pen på Holdsport.dk.